Har barnevernet for vide fullmakter?

Barnevernet får mye kritikk for den jobben de gjør. Mange ønsker å redusere den makten de har til å gripe inn i barnesaker.

Demonstrasjoner mot barnevernet har den siste tiden blitt en internasjonal begivenhet. Tidvis absurde argumenter og konspirasjonsteorier preger mye av kritikken.

Demonstrasjoner i flere land

Det har nærmest blitt vanlig at det arrangeres demonstrasjoner mot Barnevernet utenfor landets grenser. I mange tilfeller skaper Barnevernet sin praksis reaksjoner i land der man har et annet syn på oppdragelse. Det reageres blant annet på at man griper inn i saker der barn blir utsatt for fysisk avstraffelse og vold. Dette blandes med elementer av konspirasjonsteorier og udokumenterte påstander.

Barns rettigheter

Barnevernet sin oppgave er blant annet å sørge for at barns rettigheter blir ivaretatt, og at barn får en trygg oppvekst. De skal i praksis sørge for at barnets beste er det viktigste hensynet. Det blir vanskelig å få til dette om man ikke har makt til å gripe inn i familier der barn ikke har en god oppvekst. At Barnevernet har så vide fullmakter er forøvrig ikke noe som er et særnorsk fenomen. Lignende organ finnes i dag i mange av verdens land. Om man tar bort disse fullmaktene så vil Barnevernet i praksis bli maktesløse i situasjoner der barn trenger hjelp.

Fokus på feil

Det er ikke overraskende at det blir noen oppslag når Barnevernet gjør feil. Innenfor en så stor etat er det ikke mulig å garantere at det aldri gjøres dårlige vurderinger. Forskjellen på de gode og dårlige sakene er at de første aldri blir omtalt. Derfor skapes det et bilde av at Barnevernet ikke gjør jobben sin på en forsvarlig måte. Derfor bør man huske på at for hver sak som får negativ omtale så er det utrolig mange saker som løses til barnets beste. Et system blir aldri perfekt, og det beste man kan gjøre er å kontinuerlig forbedre etaten.

Hva er alternativet?

Det er lett å glemme hva som er alternativet til at Barnevernet har vide fullmakter. Det finner man i andre land der man ikke har noen tilsvarende etat som beskytter barns rettigheter. Der settes foreldrene over barna, og man velger sjelden å gripe inn. Dette fører til at mange barn får en dårlig oppvekst. I noen deler av verden aksepteres også vold mot barna, så lenge foreldrene er de som utfører handlingen. Mindre makt til Barnevernet er i praksis mer makt til foreldrene på bekostning av de barna som har dårlige foreldre.

Barnevernet har vide fullmakter for å ta vare på barn som ikke har en god hverdag. Det vil alltid skje feil i et så stort system, men det er mye verre om ingen griper inn når barn trenger det. Mediene skaper et bilde av at Barnevernet nesten bare gjør feil, og det er viktig at dette bildet korrigert. En etat som kan gripe inn i barnesaker er viktig for samfunnet. Det er utrolig viktig å sørge for at barn får hjelp når de trenger det.


Privacy Policy